با توجه به مطالعات تجربی دقیقی که در مورد نحوه اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 انجام گرفته و اثر این استاندارد بر نتیجه کار کارفرمایان، مشخص گردیده که این استاندارد بیشتر در بین تولیدکنندگان ایالات متحده پیاده سازی
ادامه مطلب