توصیه به کتابت قرارداد در قرآن

آیه ۲۸۸ سوره بقره :
 
اى کسانى که ایمان آورده‌اید! هنگامى که بدهى مدّت‌دارى [به‌خاطر وام یا داد و ستد] به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید. و باید نویسنده‌اى از روى عدالت، [سند را] در میان شما بنویسد. و کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن ‌- همان‌طور که خدا به او تعلیم داده ‌- خوددارى کند! پس باید بنویسد. و آن‌کس که حقّ بر عهده‌ی اوست، باید املا کند؛ ‌و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد؛ ‌و چیزى را از آن فروگذار ننماید. و اگر کسى که حقّ بر عهده‌ی اوست، سفیه یا ضعیف [و دیوانه] است، یا [به‌ خاطر لال‌بودن، ] توانایى بر املا‌کردن ندارد، باید ولىّ او [به جاى او، ] با رعایت عدالت، املا کند. و دو نفر از مردان [عادل] خود را [بر این حقّ] شاهد بگیرید؛ ‌و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! تا اگر یکى از آن دو انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند. و هنگامى که شهود را [براى اداى شهادت] دعوت مى‌کنند، نباید خوددارى نمایند. و از نوشتن بدهىِ مدّت‌دار، چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید [هر‌چه باشد بنویسید]. این‌کار، در نزد خدا به عدالت نزدیکتر، و براى شهادت مطمئن‌تر، و براى جلوگیرى از تردید [و نزاع] بهتر مى‌باشد؛ مگر این که داد و ستد نقدى باشد که بین خود، دست به دست مى‌کنید. در این صورت، باکى بر شما نیست که آن را ننویسید. ولى هنگامى که خرید و فروش [نقد] مى‌کنید. شاهد بگیرید. و نباید به نویسنده و شاهد، [به‌ خاطر حق‌گویى،] زیانى برسد. و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده‌اید. از [مخالفت فرمان] خدا بپرهیزید. و خداوند به شما تعلیم مى‌دهد؛ ‌خداوند به همه چیز داناست.
 
۶ دی روز دفاتر اسناد رسمی ۲۸۸ مین روز سال.